Υλικά Στερέωσης > Βύσματα πλαστικά > Β'ύσματα Υψηλής εκτόνωσης FM-TUP4