Πριτσίνια > Τυφλά πριτσίνια SRC > Κανονικά κυλινδρικά