Περικόχλια > Eιδικού τύπου > Μούφες ξύλου με άλλεν