Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Λαμαρινόβιδες αυτοκοχλιούμενες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
# number ISO 2 4 6 7 8 10 12 14
dk max 4,3 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12.4
f≈ 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2
k max 1,3 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8
n 0,6 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6
t max 1,15 1,5 1,9 2,05 2,25 2,6 2,95 3,45