Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Λαμαρινόβιδες αυτοκοχλιούμενες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d ST3,5 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3
dc 7,2 9 10 11,6 12,6
k 2,5 2,8 3,1 4,8 5,4
c 0,5 0,6 0,7 1,1 1,1
s 5,5 7 8 8 10
number ISO 6 8 10 12 14