Περικόχλια > Aσφαλείας
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d1 4 5 6 8 10 12 14 16 20
βιδα (bolt) 0.70 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.0 2.5
dc 9.6 11.8 14.2 18 21.8 26 30 34.5 43
m 4.5 5 6 8 10 12 14 16 20
s 7 8 10 13 15 16 21 24 30