Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Βίδες με κεφαλή Άλλεν
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d M5 M6 M8 M10 M12
P 0,8 1 1,25 1,5 1,75
ds (nom.) 6 8 10 12 16
Tolerance h8 6,000 8,000 10,000 12,000 16,000
5,982 7,978 9,978 11,973 15,973
b 9,5 11 13 16 18
dk (max.) 10,22 13,27 16,27 18,27 24,33
k (max.) 4,5 5,5 7 (8)9②③ (10)11②③
S 3 4 5 6 8
② Not according to ISO 7379
③ Temporary can be supplied with dimensions between brackets.