Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Ξυλόβιδες θηλεία
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 3(18) 3(18) 3(18) 3,5(19) 4(20) 4(20) 4(20) 4,5(21) 4,5(21) 5(22) 5(22) 6(23)
A 16 20 25 25 20 25 30 25 30 30 40 40
B 7 9 9 9 10 10 10 12 12 14 14 16
Γ 24 30 35 35 40 45 50 45 50 50 60 60
Γ - Συνολικό μήκος υλικού θυλείας