Πριτσίνια > Πριτσίνια ημιδιάτρυτα
Τεχνικά χαρακτηριστικά