Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 4,8 5,5 6,3
# number ISO 10 12 14
dc max 10,5 11 13,5
k max 4,45 5,45 6,45
S max 8 8 10
L1 6 8 8
m 16 16 16