Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 3,5 4,2 4,8
dc (max.) 11 11 13
k 2,5 3 3,6
Nr. Phillips(H) 2 2 2