Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Νοβοπανόβιδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
dk max 5 5,9 6,9 7,9 8,9 9,6 11,6
k  max 1,2 1,9 2,1 2,5 2,7 3 3,6
Nr Pozidriv 1 1 2 2 2 2 3