Βίδες αυτοκοχλιούμενες > Ξυλόβιδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά

d s 2.5 3.0 3.5 4 4.5 5 6
dk 5 6 7 8 9 10 12
k  1.7 2.1 2.4 2.8 3.1 3.5 4.2
n 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.6
t max 1.1 1.35 1.6 1.8 2 2.3 2.7