Βίδες με σπείρωμα για περικόχλιο > Ακέφαλες βίδες
Τεχνικά χαρακτηριστικάd 6 8 10 10 12 12 14 16 18 20
σπείρωμα (pitch P) 0,75 1 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
dp max 4 5,5 7 7 8,5 8,5   12   15
t min 2 3 4 4 4,8 4,8   6,4   8
e 3,44 4,58 5,72 5,72 6,86 6,86   9,15   11,43
s 3 4 5 5 6 6   8   10